Sestanek sveta Farnega kulturnega društva Koroška Bela

predsednica Marija Palovšnik

V A B I 

člane sveta Farnega kulturnega društva Koroška Bela na
72. sestanek sveta ,
ki bo v nedeljo, 6. decembra 2009 ob 19.00 
v Kulturnem hramu na Koroški Beli.

Predlagan je naslednji dnevni red:
1.   branje zapisnika 71. seje,
2.   izpeljane prireditve in komentar,
3.   prireditve v letu 2010,
4.   članstvo v društvu,
5.   razno.

 

ZAPISNIK 71. SEJE SVETA FARNEGA KULTURNEGA DRUŠTVA KOROŠKA BELA 

 

Kulturni hram na Koroški Beli, 27. februarja 2009 ob 19.00.

 

Prisotni: Marija Palovšnik, Katrca Horvat, Mira Novak, Ana Ručigaj, Marija Markež, Rajko Svetina, Sonja Vilman, Andrej Palovšnik, Marko Zupančič, Branko Čušin, Melita Čušin, župnik Lucijan Potočnik..

Odsotni: Janez Novak, Gregor Čušin, Lili Kristan Petrič,.

Uvodno molitev je pripravil župnik Lucijan Potočnik.

Prebrali smo zapisnik 70. seje. Zapisnik je bil potrjen s strani prisotnih članov društva brez pripomb.

Sledilo je poročilo o izpeljanih prireditvah.

Napovedali smo prireditve, ki sledijo. 

Svet društva je sklenil, da se 11. redni letni občni zbor izvede 6. marca 2009.

Predlog sveta društva za dnevni red občnega zbora je sledeč:

1.       Otvoritev občnega zbora in pozdrav gostov

2.       Izvolitev delovnega predsedstva

3.       Imenovanje verifikacijske in volilne komisije

4.       Poročilo verifikacijske komisije

5.       Poročila in razprava

6.       Volitve

7.       Načrt dela v letu 2009

8.       Razno

9.       Družabni večer

Mentorji sekcij poskrbijo za poročila.

Marijo Markež in Melito Čušin se naprosi, da poskrbita za arhiv.

Nadzorni odbor naj pregleda knjige.

Za pogostitev poskrbijo članice ročnih del. Na občni zbor se povabi tudi goste.

Ker je od zadnjih volitev preteklo dve leti, jih bo na tem občnem zboru potrebno ponovno izvesti.

Novih kandidatov ni, zato je svet društva ponovno predlagal staro predsedstvo.

Predlog sveta društva je, da članarina ostane ista, in sicer 9,00 EUR za odrasle, 4,00 EUR za dijake in študente, za otroke do 15. leta in starejše od 75. leta simbolično članarino 1,00 EUR krije društvo.

Na občnem zboru bomo ponovno zaprosili za čuvanje razstav proti plačilu.

Razno

Ponovno smo člani ZKD Jesenice, čeprav od tega nič nimamo. Novi predsednik ZKD Jesenice je Andrej Černe.

Potrebno bo na novo prebeliti dvorano. Večjih drugih del ni v načrtu.

Sejo smo zaključili ob 20.15.

 

Sestavil in zapisal Andrej Palovšnik